Platinum Sponsors

Sailor Profile

Dorota Staszewska

Dorota Staszewska

Sail#: POL-1
Height: 173 cm
Age: 36
Nationality: Polish
Residence: Poland
Debut: 1998
Biography:
PWA FW Champion 02,03
FW World Champion 00,01,02
FW European Champion 01,02,03
IFCA World Champion 98
6th. Atlanta Olympics 96
IMCO Youth World Champion 93,95
Sponsors:
Starboard, VW, GA Sails, Deboichet, Era Network

EVENT CALENDAR

Sep 14 - Sep 20
Sep 25 - Oct 04
Oct 16 - Oct 22
Oct 28 - Nov 10
Nov 24 - Nov 29