Platinum Sponsors

Sailor Profile

Dorota Staszewska

Dorota Staszewska

Sail#: POL-1
Height: 173 cm
Age: 37
Nationality: Polish
Residence: Poland
Debut: 1998
Biography:
PWA FW Champion 02,03
FW World Champion 00,01,02
FW European Champion 01,02,03
IFCA World Champion 98
6th. Atlanta Olympics 96
IMCO Youth World Champion 93,95
Sponsors:
Starboard, VW, GA Sails, Deboichet, Era Network