Men's Freestyle Single Elimination 2

Popretinskiy
rossmeier 
W17
rossmeier
gunzlein W25
 offringa
offringacampello
lenzW18
 
gunzlein
campelloW29
otaegui
akgazciyanestredo
mouro lemos  
W19
akgazciyan
otaegui
pedraniW26gunzlein
pedraniestredopaskowski4
da silvaW20
 
  gunzleinL31 
 estredo
 thode
frans tatypaskowskiW31 
ray  
W21
 frans tonkyestredo
frans tatyW27thode2
thode
kosmowskikosmowski
sanllehyW22
 
frans taty
thode
paskowskiW30
chambersbrowne
cervero climent  
paskowskiW23
yoshidachambers
paskowski
mevissenW28
soltysiakbrowne
mevissenW24