Platinum Sponsors

Sailor Profile

Dorota Staszewska

Dorota Staszewska

Sail#: POL-1
Height: 173 cm
Age: 35
Nationality: Polish
Residence: Poland
Debut: 1998
Biography:
PWA FW Champion 02,03
FW World Champion 00,01,02
FW European Champion 01,02,03
IFCA World Champion 98
6th. Atlanta Olympics 96
IMCO Youth World Champion 93,95
Sponsors:
Starboard, VW, GA Sails, Deboichet, Era Network

EVENT CALENDAR

Sep 05 - Sep 07
Sep 15 - Sep 21
Sep 26 - Oct 05
Oct 18 - Oct 26
Oct 29 - Nov 11
Nov 29 - Dec 07
Date: TBC